Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 13-06-2023 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 10 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL στην Παραλία Κατερίνης, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1°: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της τράπεζάς από την «Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 077156527000 και  Α.Φ.Μ. 096121548, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του Ν. 1667/1986, και τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4548/2018 και ειδικότερα :
(α) Υποβολή προς  έγκριση : (i) του από 28.04.2023 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 (ii) της από 28.04.2023 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και (iii)  της από 28.04.2023  Έκθεσης πιστοποίησης της ελεγκτικής εταιρείας «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – επιχειρηματικοί σύμβουλοι Α.Ε.» της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 31.12.2022 και έκφρασης γνώμης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών/μερίδων ως δίκαιης και λογικής.
 (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωσή της.
Θέμα 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού του Συνεταιρισμού.
Θέμα 4ο:  Λοιπές Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση στις 17 Ιουλίου 2023, την ίδια ώρα και μέρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί στις 24 Ιουλίου 2023, την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το καταστατικό. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτόν σύμφωνα με το καταστατικό. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.
Σέρρες 13/06/2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μηλιώτης Νικόλαος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ