Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-ΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», καλούνται οι κ.κ. εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27-10-2021 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ στην Παραλία Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου Ολύμπου Πιερίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Θέμα 1°: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
Θέμα 2° : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2020 έως 31-12-2020 και εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
Θέμα 4°: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
Θέμα 5°: Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφ-θεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα επαναληφθεί ορι-στικά την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπρόσωπους. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται ο νόμιμα ε-ξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.

Σέρρες 12-07-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ