Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-ΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., καλούνται οι κ.κ. εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου PHILIPPOS XENIA, στις Σέρρες στην οδό Αγίας Σοφίας αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
Θέμα 3 ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2019 έως 31-12-2019 και καθορισμός τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
Θέμα 4ο: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
Θέμα 5ο: Έγκριση κανονισμού εργασίας.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση του καταστατικού.
Θέμα 7ο: Καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ., μετά από έγκριση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 8 του καταστατικού.
Θέμα 8ο: Διανομή μερίσματος στους εταίρους πριν την ετήσια Γ.Σ. έτους 2021 και μετά την ολοκλήρωση της χρήσης 31-12-2020, παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό του ποσοστού αυτού.
Θέμα 9ο: Λοιπές ανακοινώσεις.


Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.

Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.