Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Σέρρες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την προμήθεια υλικών γραφείου και αναλωσίμων εκτυπωτών μέχρι 23/12/2015.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Σέρρες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής.

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την κατασκευή φωτεινής επιγραφής (διπλής όψεως) με το λογότυπο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προτίθεται να συνεργαστεί με εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την διενέργεια του τακτικού κατά νόμο ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 31-12-2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

Σύμφωνα  με  το νόμο και το άρθρο 18 του  Καταστατικού   της   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    Ν.   ΣΕΡΡΩΝ   ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται  οι κ.κ. μέτοχοι σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και  ώρα  19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης): Ισολογισμός μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Γνωστοποιήσεις - Notes και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 24-03-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την  17/03/2015 μέχρι 09/06/2015.
Θέμα 5ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού  Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αξιώσεις τυχόν αστικών ευθυνών.  
Θέμα 7ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ