Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 2ο: Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση
01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 12/06/2013 μέχρι 10/06/2014 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 5ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση Διατάξεων των Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για την αποτίμηση της λογιστικής καθαρής θέσης της Τράπεζας και της αξίας της Συνεταιριστικής μερίδας βάση του Ν.1667/86 από Ορκωτό Ελεγκτή.
Θέμα 8ο: Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής.
Θέμα 9ο: Εκλογή μελών επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύει
Θέμα 10ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την τοποθέτηση των προσώπων τα οποία θα αναλάβουν τη διεύθυνση του Συνεταιρισμού και τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού κατά τον Ν.1667/1986.
Θέμα 11ο: Απόδοση υπέρ δημοσίου των μερισμάτων του 2008 που δεν αναλήφθησαν από τον Συνεταιρισμό βάση της ΠΟΛ 1161/2011.
Θέμα 12ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012