Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις 27/06/2012 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/09/2012 και 10/06/2013, το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με Δημόσια Εγγραφή για το ποσό έως 5.000.000€ με διάθεση έως 128.866 νέων Συνεταιριστικών Μερίδων, με τιμή διάθεσης 38,80€ και δώρο μία μερίδα για κάθε αγορά 10 μερίδων. Το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και το Συμπλήρωμα αυτού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις συνεδριάσεις 662/01-11-2013 και 664/25-11-2013 αντίστοιχα.

Η Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ξεκίνησε στις 01/11/2013 και ολοκληρώθηκε στις 22/11/2013.
Η αύξηση καλύφθηκε σε ποσοστό 36,37% και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 1.818.284,40€.
Στην αύξηση συμμετείχαν 149 νέα μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 18,14% των αντληθέντων κεφαλαίων και 447 παλαιά μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 81,86% των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα έκδωσε συνολικά 51.478 Συνεταιριστικές Μερίδες εκ των οποίων 4.615 Συνεταιριστικές Μερίδες εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους αύξησης που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και αφορούν στην μία δωρεάν μερίδα για αγορά κάθε 10 μερίδων (ή πολλαπλάσιων του 10). Σύμφωνα με την συμμετοχή των μελών στην αύξηση θα διανεμηθούν 14.861 μερίδες στα νέα μέλη από τις οποίες οι 1.336 είναι δωρεάν μερίδες και 36.617 μερίδες στα παλαιά μέλη από τις οποίες οι 3.279 είναι δωρεάν μερίδες.
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας πριν την αύξηση ανέρχονταν στα 11.460.300,00€ με αντίστοιχες 382.010 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης διαμορφώνεται στα 13.004.640,00€ με αντίστοιχες 433.488 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού 273.944,40€ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ανακοινώνει αναφορικά με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ότι με το αριθ. πρωτ. 5911/08-12-2013 έγγραφο η Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίησε και πιστοποίησε στην Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ότι πληρούται ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9%, και βάση αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με την υπ. αριθμ. 16/09-12-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε την πιστοποίηση του ποσού της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, και την πίστωση των αντίστοιχων μερίδων στο μητρώο του κάθε μέλους.
Η πίστωση των νέων μερίδων στα μέλη πραγματοποιείται από τις 10/12/2013.

Σέρρες, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη σελ. 124 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ότι: ο κ. Βλάχβεης Μενέλαος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την τελευταία πενταετία συμμετείχε με ποσοστό 49% στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ε. Ο.Ε (φωτοβολταϊκά συστήματα). Το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής μεταβιβάστηκε το έτος 2011 και σήμερα δεν υφίσταται.
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω δεν αποτελεί νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ανακοινώνει σύμφωνα με το Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, το εγκεκριμένο την 1η Νοεμβρίου 2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας (Πρακτικό 31/27-06- 2012) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις συνεδριάσεις με αρ.05/10-06- 2013 και αρ.09/16-09-2013 με την καταβολή μετρητών και τη διάθεση έως 128.866 νέων μερίδων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ στην τιμή των 38,80 ευρώ με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα από την αύξηση μέχρι 5.000.000 ευρώ, ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα στο pdf

Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως το ποσό των 5.000.000 ευρώ, με διάθεση έως 128.866 νέων συνεταιριστικών μερίδων ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ στην τιμή των 38,8 ευρώ, σύμφωνα με την από 27 Ιουνίου 2012 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις από 10/06/2013 και 16/09/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών Συν. Π.Ε. σε παλαιά και νέα μέλη ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα στο pdf

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Πασχαλιάς, στο 2ο χλμ. Λευκώνα – Χριστός, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2012 έως 31-12-2012.
Θέμα 2ο: Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση 01-01-2012 έως 31-12-2012.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2012 έως 31-12-2012.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 24/05/2012 μέχρι 11/06/2013 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 5ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση Διατάξεων των άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 7ο: Απόφαση Μετατροπής Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου της Πανελλήνιας Τράπεζας σε Κοινές Μετοχές.
Θέμα 8ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 01/05/2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ