Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Ενημερωτικό Δελτίο
Σέρρες 30/04/2010
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσης 2009

Κυρίες & Κύριοι Συνεταίροι

Παρουσιάζοντας την εικόνα της πορείας της Τράπεζας κατά την Χρήση 01/01/2009 -31/12/2009, παραθέτουμε συνοπτική ανάλυση των Οικονομικών Στοιχείων της Χρήσης καθώς και Συγκριτική παρουσίαση αυτών με προηγούμενα έτη σε πίνακες.

Ο Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Σερρών απόκτησε την άδεια λειτουργίας του ως Τράπεζα στις 31/12/2003, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2004 αποτέλεσε μεταβατική περίοδο και κατ΄ ουσία η λειτουργία του με πλήρη ανάπτυξη Τραπεζικών Προϊόντων ξεκίνησε το Β΄ εξάμηνο του 2004.
{mosimage}Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 74,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 55,3 εκατ. Ευρώ το 2008 αυξημένο κατά 34,5 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθε από 17,9 εκ. Ευρώ σε 74,4 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 315,65%.
{mosimage}
Οι Καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 56,6 εκ. Ευρώ, έναντι 40,4 εκ. Ευρώ το 2008, αυξημένες κατά 40,1 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 10,3 εκ. Ευρώ σε 56,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 449,52%.
{mosimage}
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 51,3 εκ. Ευρώ, έναντι 42,7 εκ. Ευρώ το 2008, αυξημένες κατά 20,1 %. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 14,8 εκ. Ευρώ σε 51,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 246,63%.
{mosimage}
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα έφτασαν τα 21.2 εκ. Ευρώ έναντι 10,9 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 94,5%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 0,8 εκ. Ευρώ σε 21,2 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 2.550%.
{mosimage}
Σήμερα ο συνολικός αριθμός των Μελών - Συνεταίρων ανέρχεται στα 3.593 οι οποίοι αποτελούν ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση της Τράπεζας.
{mosimage}
Τα Συνολικά Κεφάλαια έφτασαν τα 14,6 εκ. Ευρώ έναντι 12,6 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,8%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 7,9 εκ. Ευρώ σε 14,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 84,81%.
{mosimage}
Τα Ίδια Κεφάλαια έφτασαν τα 16,7 εκ. Ευρώ έναντι 13,7 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από 8,1 εκ. Ευρώ σε 16,7 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 106,2%.
{mosimage}
Τα προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων κέρδη (Ολικά Αποτελέσματα) της Τράπεζας για το 2009 διαμορφώθηκε στα 1.787,4 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.599,5 χιλ. Ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,75%. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από -14 χιλ. Ευρώ σε 1.787,4 χιλ Ευρώ παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή κερδοφόρα πορεία.
{mosimage}
Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 673,8 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 639,5 του 2008, αυξημένα κατά 5,37 % λόγω των αυξημένων προβλέψεων. Από το 2004 έως την 31/12/2009 ανήλθαν από -567,2 χιλ. Ευρώ σε 673,8 χιλ. Ευρώ.
{mosimage}
Οι Προβλέψεις έφτασαν τις 722,8 χιλ. Ευρώ έναντι 570 χιλ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,8%.
{mosimage}
Οι Σωρευτικές Προβλέψεις έφτασαν τις 1,7 εκ. Ευρώ έναντι 1,5 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3%.
Το έτος 2010 παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα και στην οικονομία, εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της Τράπεζας.

Για εμάς, μια μεγάλη κρίση σημαίνει ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς.

Η οικονομική κρίση βρίσκει την Τράπεζα εύρωστη και δυνατή, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, αλλά πάντα με τη δέσμευση για σωστή διαχείριση και προσεκτική πιστοδοτική πολιτική.

Η βασική στρατηγική και προτεραιότητά μας και το 2010, είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και η ενίσχυση της Κεφαλαιακής επάρκειας μαζί με την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστοδοτικού κινδύνου καθώς και η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους.

Θεωρούμε χρέος και ευθύνη μας να διατηρήσουμε την Τράπεζα μας εύρωστη και δυνατή, ικανή να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών, για να μπορεί να στηρίζει την Οικονομία με έργα και πράξεις, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτης της και να προσφέρει όφελος και αξία στους Συνεταίρους της.


Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

ο Πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής

Χατζηηλιάδης Ιωάννης Ψαρογιάννης Γεώργιος

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2008 έως 31-12-2008.
Θέμα 2ο : Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γενομένων πράξεων κατά την χρήση 01-01-2008 έως 31-12-2008.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2008 έως 31-12-2008.
Θέμα 4ο : Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή Μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2008.
Θέμα 5ο : Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 11-06-2008 μέχρι 09-06-2009 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 6ο : Έγκριση Διαγραφής Μελών και εξαγοράς Συνεταιριστικών Μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών από 11-06-2008 μέχρι 09-06-2009.
Θέμα 7ο : Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον έλεγχο της χρήση 01-01-2009 έως 31-12-2009.
Θέμα 8ο : Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 4,7,8,12,22 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 9ο :Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 29/04/2009
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ