Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» στον τρίτο όροφο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2007 έως 31-12-2007.
Θέμα 2ο : Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά
την χρήση 01-01-2007 έως 31-12-2007.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2007 έως 31-12-2007.
Θέμα 4ο : Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή Μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007.
Θέμα 5ο : Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 30-05-2007 μέχρι 10-06-2008 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
της Τράπεζας.
Θέμα 6ο : Έγκριση Διαγραφής Μελών και εξαγοράς Συνεταιριστικών Μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών από 30-05-2007 έως 10-06-2008.
Θέμα 7ο : Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον έλεγχο της χρήση 01-01-2008 έως 31-12-2008.
Θέμα 8ο :Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 04 Ιουνίου 2008 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 30/04/2008
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ